Провідне видавництво шкільної літератури. Підручники, зошити, хрестоматії, комплексна підготовка до ДПА та ЗНО.

Авторська концепція підручника
Біологія. 9 клас
Авт. Сиволоб А. В., Ягенська Г. В., Костіков І. Ю., Волгін С. О., Довгаль І. В., Додь В. В., Жолос О. В., Скрипник Н. В., Толстанова Г. М., Ходосовцев О. Є.,
ТОВ «ВД «ОСВІТА», 2017

Підручник біології для 9 класу створено у відповідності до чинної навчальної програми і закладених у Державному освітньому стандарті підходів до навчання. Підручник зорієнтований передусім на формування цілісного уявлення про базові закономірності функціонування біологічних систем на різних рівнях їхньої організації — від молекулярного до біосферного. Матеріал підручника, який ґрунтується на сучасних досягненнях біологічних наук, має забезпечити опанування знаннями про сутність загальних біологічних процесів і практичну значущість біологічних наук, формування розуміння необхідності збереження біологічного світу, розвиток інтелектуальних, практичних і творчих умінь. Осно- вна увага приділена механізмам біологічних процесів, що відповідає функціо- нальному підходу до вивчення біології. Ілюстративний матеріал підібрано так, щоб поетапно розкрити перебіг процесів, продемонструвати особливості будови об’єктів у зв’язку з їхніми функціями, і таким чином полегшити сприйняття на- укової інформації. Запропоновані завдання на порівняння, формування узагаль- нюючих таблиць, моделювання біологічних процесів, проведення спостережень і експериментів зорієнтовані на розвиток інтелектуальних умінь. Інформація рубрики «Для допитливих» підібрана з метою розвитку мотивації самостійного пізнання, а не тільки розширення знань.

Таким чином, методичний апарат підручника сприяє реалізації діяльнісного підходу до навчання, формуванню предметної та міжпредметних компетентностей. Особливостями підручника є системний підхід, викладення нових відомостей разом із посиланнями на матеріал курсів біології попередніх років, увага до фундаментальних біологічних закономірностей. Головна мета підручника — дати учням сучасне розуміння про сутність процесів, що відбуваються в живих системах, та потенціал біологічних наук у розвитку біотехнологій і медицини.

 

Flag Counter