Провідне видавництво шкільної літератури. Підручники, зошити, хрестоматії, комплексна підготовка до ДПА та ЗНО.

Авторська концепція підручника
Французька мова (5-й рік навчання) 9 клас
Авт. Н. П. Чумак, Т. В. Кривошеєва.
ТОВ «ВД «Освіта»

Проект підручника є логічним продовженням серії підручників з французької мови, який ґрунтується на компетентнісному, комунікативному, діяльнісному, особистісно-орієнтованому, культурологічному підходах і відповідає новітнім вимогам викладання французької мови.

Підручник є фундаментальним з урахування інноваційних підходів відповідно до сучасних тенденцій розвитку шкільної освіти, вимог навчальних програм та міжнародних освіт- ніх вимог щодо володіння французькою мовою учнів середньої школи та з урахуванням останніх досягнень педагогічної, психологічної, методичної наук. Крім того, він є засобом формування в учнів готовності до іншомовної комунікативної, міжкультурної взаємодії у ви- значених навчальною програмою сферах, темах і ситуаціях, забезпечує дотримання при- йнятих норм комунікативної поведінки відповідно до особливостей соціального оточення.

Підручник має логічну, ретельно продуману архітектоніку. Він розподіляється на сім розділів, які тематично та змістовно пов’язані з навчальною програмою.

До кожного уроку підручника включено ілюстрації, таблиці, схеми, що супроводжують та роз’яснюють викладений матеріал. Вправи, завдання, засоби та прийоми, які пропонуються в підручнику, забезпечують поточну та цільову мотивацію навчання.

Наприкінці кожного розділу пропонується навчальний проект, який виконується на засадах проектної методики, що забезпечує диференціацію та індивідуалізацію навчання.

 

Flag Counter