Видавничий дім «Освита»

Календарно-тематичне планування

 

УКРАЇНСЬКА МОВА для ЗНЗ із навчанням російською мовою

 

5 клас

 

Календарний план складено відповідно

до навчальної програми «Українська мова для ЗНЗ

із навчанням російською мовою» 2012 р.

За підручником «Українська мова. 5 клас»,

автори: Ворон А.А., Солопенко В.А.

ТОВ «Видавничий дім «Освіта», 2013 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель: ________________________________________________

 

 

 

Затверджено

Голова МО: ______________________________________________

 

 

 

Затверджено

Заступник директора з нвр:

_________________________________________

Ворон А.А., Солопенко В.А. Українська мова. 5 клас.

Орієнтовне календарне планування уроків

пор.

Дата

Тема уроку

Навчальні матеріали (сторінки)

Примітки

5-

5-

у підруч-нику

у зошиті для КР

Вступ

1.                   

 

 

Значення мови в нашому житті. Українська мова – державна мова України

3-8

 

 

2.                   

 

 

Розвиток зв’язного мовлення. Види мовленнєвої діяльності. Навчальне читання мовчки, аудіювання

8-10

19-22

 

3.                   

 

 

Розвиток зв’язного мовлення. Спілкування

11-13

 

 

Повторення вивченого

4.                   

 

 

Значущі частини слова

14-15

 

 

5.                   

 

 

Розвиток зв’язного мовлення. Текст. Поняття про «відоме» і «нове». Докладний усний переказ тексту

15-18

 

 

6.                   

 

 

Ненаголошені голосні в коренях слів

18-20

 

 

7.                   

 

 

Розвиток зв’язного мовлення. Тема й основна думка висловлювання

20-22

 

 

8.                   

 

 

Частини мови. Іменник

23-25

 

 

9.                   

 

 

Прикметник

25-27

 

 

10.               

 

 

Займенник. Числівник

27-29

 

 

11.               

 

 

Дієслово. Прислівник

29-32

 

 

12.               

 

 

Розвиток зв’язного мовлення. Підготовка до докладного письмового переказу

32-33

 

 

13.               

 

 

Розвиток зв’язного мовлення. Докладний письмовий переказ

 

 

 

14.               

 

 

Розвиток зв’язного мовлення. Види мовленнєвих помилок. Робота над виправленням помилок, допущених у переказі

37-40

 

 

15.               

 

 

Прийменник. Сполучник

33-37

 

 

16.               

 

 

Контрольна робота (тестування)

 

3-7

 

Відомості з синтаксису і пунктуації.

Елементи стилістики

17.               

 

 

Словосполучення. Головне і залежне слово у словосполученні

41-43

 

 

18.               

 

 

Синтаксичний розбір словосполучень

44-45

 

 

19.               

 

 

Речення. Граматична основа речення

45-46

 

 

20.               

 

 

Розвиток зв’язного мовлення. Стилі мовлення. Сфери вживання кожного з них

47-50

 

 

21.               

 

 

Речення, його граматична основа. Види речень за метою висловлювання (розповідні, питальні, спонукальні). Окличні речення. Розділові знаки в кінці речень

50-53

 

 

22.               

 

 

Головні члени речення

53-54

 

 

23.               

 

 

Тире між підметом і присудком

54-55

 

 

24.               

 

 

Другорядні члени речення

56-59

 

 

25.               

 

 

Поширені й непоширені речення. Порядок слів у реченні

59-60

 

 

26.               

 

 

Розвиток зв’язного мовлення. Типи мовлення

60-62

 

 

27.               

 

 

Однорідні члени речення. Кома між однорідними членами.

62-64

 

 

28.               

 

 

Двокрапка і тире при однорідних членах речення

65-67

 

 

29.               

 

 

Розвиток зв’язного мовлення. Докладний письмовий переказ тексту-розповіді

67-68

17-18

 

30.               

 

 

Розвиток зв’язного мовлення. Аналіз творчих робіт

 

 

 

31.               

 

 

Речення із звертанням. Розділові знаки при звертанні

68-71

 

 

32.               

 

 

Розвиток зв’язного мовлення. Лист. Адреса

71-73

 

 

33.               

 

 

Речення із вставними словами

74-75

 

 

34.               

 

 

Синтаксичний розбір простих речень

75-77

 

 

35.               

 

 

Розвиток зв’язного мовлення. Усний твір-розповідь на основі власного досвіду

77-79

 

 

36.               

 

 

Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв’язком. Кома між частинами складного речення

79-82

 

 

37.               

 

 

Синтаксичний розбір складних речень

82

 

 

38.               

 

 

Розвиток зв’язного мовлення. Переказ тексту-розповіді з елементами опису предмета (письмовий)

83-84

 

 

39.               

 

 

Розвиток зв’язного мовлення. Аналіз творчих робіт

 

 

 

40.               

 

 

Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові

84-86

 

 

41.               

 

 

Діалог. Розділові знаки при діалозі

86-89

 

 

42.               

 

 

Розвиток зв’язного мовлення. Складання діалогів

89-93

 

 

43.               

 

 

Контрольна робота (диктант або тестування)

 

10-16

 

44.               

 

 

Аналіз контрольних робіт

 

 

 

45.               

 

 

Розвиток зв’язного мовлення. Твір-опис предмета за картиною (усний)

93-95

 

 

Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія.

Елементи стилістики

46.               

 

 

Звуки мовлення. Голосні звуки. Звукове значення букв я, ю, є, ї

96-99

 

 

47.               

 

 

Приголосні звуки. Приголосні тверді й м’які

99-101

 

 

48.               

 

 

Приголосні дзвінкі й глухі. Уподібнення дзвінких і приголосних звуків

101-104

 

 

49.               

 

 

Вимова [г] і [ґ]

104-105

 

 

50.               

 

 

Розвиток зв’язного мовлення. Твір-опис предмета за власним спостереженням

105-107

 

 

51.               

 

 

Знаки письма. Алфавіт

107-109

 

 

52.               

 

 

Співвідношення букв і звуків. Звуковий запис слова. Склад

109-111

 

 

53.               

 

 

Правила переносу слів із рядка в рядок

111-113

 

 

54.               

 

 

Розвиток зв’язного мовлення. Переказ тексту-розповіді з елементами опису тварини (письмовий)

113-115

 

 

55.               

 

 

Наголос. Наголошені й ненаголошені голосні, їх вимова, позначення на письмі

116-118

 

 

56.               

 

 

Ненаголошені голосні в коренях слів

118-120

 

 

57.               

 

 

Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом

121-123

 

 

58.               

 

 

Контрольна робота (диктант).

 

28-29

 

59.               

 

 

Розвиток зв’язного мовлення. Переказ із творчим завданням (письмовий)

120-121

 

 

60.               

 

 

Розвиток зв’язного мовлення. Аналіз творчих робіт

 

 

 

61.               

 

 

Позначення м’якості приголосних на письмі

126-128

 

 

62.               

 

 

Правопис м’якого знака

126-130

 

 

63.               

 

 

Правопис йо, ьо

130-132

 

 

64.               

 

 

Фонетичний розбір слова

132-133

 

 

65.               

 

 

Розвиток зв’язного мовлення. Науковий і художній опис. Твір-опис тварини за картиною

124-126

 

 

66.               

 

 

Правила вживання апострофа

133-134

 

 

67.               

 

 

Тренувальні вправи

134-136

 

 

68.               

 

 

Розвиток зв’язного мовлення. Твір-опис тварини за власним спостереженням

136-137

 

 

69.               

 

 

Чергування [у] – [в], [і] – [й]

137-140

 

 

70.               

 

 

Подвоєні букви на позначення збігу двох однакових приголосних

140-142

 

 

71.               

 

 

Вимова й написання слів із подовженими м’якими приголосними

142-144

 

 

72.               

 

 

Розвиток зв’язного мовлення. Твір-розповідь про випадок із життя (письмовий)

144-145

 

 

73.               

 

 

Розвиток зв’язного мовлення. Аналіз творчих робіт

 

 

 

74.               

 

 

Спрощення в групах приголосних

146-147

 

 

75.               

 

 

Тренувальні вправи

147-148

 

 

76.               

 

 

Букви и, і в словах іншомовного походження

148-150

 

 

77.               

 

 

Тренувальні вправи

150-151

 

 

78.               

 

 

Подвоєні букви в словах іншомовного походження

151-152

 

 

79.               

 

 

Узагальнення і систематизація вивченого

153

 

 

80.               

 

 

Контрольна робота (диктант або тестування)

 

23-29

 

81.               

 

 

Аналіз контрольної роботи

 

 

 

82.               

 

 

Розвиток зв’язного мовлення. Особливості побудови роздуму. Докладний переказ тексту-роздуму (усний)

154-156

 

 

Лексикологія. Фразеологія.

Елементи стилістики

 

 

83.               

 

 

Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова

157-159

 

 

84.               

 

 

Пряме й переносне значення слова

159-161

 

 

85.               

 

 

Лексика за її походженням. Власне українські слова

161-165

 

 

86.               

 

 

Загальновживані слова. Терміни. Професійна лексика. Діалектні слова

165-168

 

 

87.               

 

 

Застарілі слова. Неологізми

168-169

 

 

88.               

 

 

Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний переказ

 

48-49

 

89.               

 

 

Розвиток зв’язного мовлення. Аналіз творчих робіт

 

 

 

90.               

 

 

Омоніми. Відмінність омонімів від багатозначних слів

169-171

 

 

91.               

 

 

Синоніми. Антоніми

171-174

 

 

92.               

 

 

Фразеологізми

174-177

 

 

93.               

 

 

Розвиток зв’язного мовлення. Усна відповідь на основі переказу параграфа

177-179

 

 

94.               

 

 

Контрольна робота (тестування)

 

30-34

 

95.               

 

 

Аналіз контрольної роботи

 

 

 

Будова слова. Словотвір. Орфографія

Елементи стилістики

96.               

 

 

Основа слова і закінчення змінних слів

180-182

 

 

97.               

 

 

Корінь, префікс, суфікс – значущі частини слова

182-185

 

 

98.               

 

 

Розбір слів за будовою

185-186

 

 

99.               

 

 

Розвиток зв’язного мовлення. Докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами роздуму

186-187

 

 

100.           

 

 

Способи творення слів

187-189

 

 

101.           

 

 

Чергування [о] – [а], [е] – [і], [е] – [и]

189-191

 

 

102.           

 

 

Чергування [о], [е] з [і]

191-193

 

 

103.           

 

 

Чергування [о] – [е] після ж, ч, ш, й

193-194

 

 

104.           

 

 

Букви и, і після ж, ч, ш, щ та г, к, х у коренях слів та в абсолютному кінці слова

195-197

 

 

105.           

 

 

Найголовніші випадки чергування приголосних звуків у коренях слів

198-200

 

 

106.           

 

 

Зміни приголосних при творенні нових слів

200-201

 

 

107.           

 

 

Розвиток зв’язного мовлення. Твір-роздум на основі власного досвіду (усний)

202-203

 

 

108.           

 

 

Складні і складноскорочені слова. Сполучні голосні

203-205

 

 

109.           

 

 

Правопис слів з пів-, напів-, полу-

205-206

 

 

110.           

 

 

Вимова й правопис префікса з- (зі-, с-)

206-207

 

 

111.           

 

 

Правопис префіксів роз-, без-

208-209

 

 

112.           

 

 

Правопис префіксів пре-, при-, прі-

209-211

 

 

113.           

 

 

Дефіс у складних словах

211-214

 

 

114.           

 

 

Контрольна робота (тестування)

 

35-41

 

115.           

 

 

Аналіз контрольної роботи

 

 

 

Повторення вивченого

116.           

 

 

Словосполучення і речення. Розділові знаки в простому і складному реченнях

215-216

 

 

117.           

 

 

Пряма мова. Діалог

216-217

 

 

118.           

 

 

Розвиток зв’язного мовлення. Контроль мовленнєвих навичок (аудіювання, читання мовчки)

 

54-55

 

119.           

 

 

Звуки і букви. Ненаголошені голосні, сумнівні приголосні

217-218

 

 

120.           

 

 

Написання апострофа і м’якого знака

218

 

 

121.           

 

 

Контрольна робота (диктант або тестування)

 

42-47

 

122.           

 

 

Будова слова і словотвір. Орфограми в префіксах

218

 

 

123.           

 

 

Лексикологія і фразеологія

219

 

 

124.           

 

 

Підсумки за рік

 

 

 

 


©2011-2019, Видавничий дім «Освита»
Передрук матеріалів тільки за наявністю гіперпосилання на www.osvita-dim.com.ua