Видавничий дім «Освита»

 

___________________________________________________________________найменування загальноосвітнього навчального закладу

 

ПОГОДЖЕНО:                                                                                                                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО:

Заступник директора з НВР                                                                                                                                                      ДИРЕКТОР

____________________________                                                                                                                                                          ______________________________

ПІБ                                                                                                                                                                                     ПІБ

_______________________________                                                                                                                                    _________________________________

                               підпис                                                                                                                                                                                підпис

« ____ » ________________ 20____ р.                                                                                                                                   « _____ » __________________ 20___ р.

 

 

 

Календарно-тематичне планування 

з французької мови

для загальноосвітніх навчальних закладів

у 5 класі

на 20___ − 20___ н. р.

Учителя: ________________________________________________

 

Розглянуто на засіданні МО (кафедри) ________________________________________________________________________               

_________________________________________________________________________________________________________

 

Протокол № ______ від « _____ » ______________ 20_____ р.

 

Голова  МО  ______________________________________________________________________________________________

                                                                                              П.І.Б

 

Складено до підручника: Н. Чумак, Т. Кривошеєва Французька  мова: підручник для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. – К. : Видавничий дім „Освіта”, 2013, згідно з навчальною програмою для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти).


ФРАНЦУЗЬКА МОВА (друга іноземна)

ПРОГРАМА ДЛЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ  5—9 класи

 

 

5-й клас (перший рік навчання)

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Лінгвістичні компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

Лексична

 

Граматична

Фонетична

Особистісна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітня

Я, моя сім’я і друзі
(про себе (вік, адреса, місце проживання);

члени родини;

про друзів

Моє помешкання

Відпочинок і дозвілля
(улюблені види відпочинку; захоплення / хобі)
Природа

(пори року; місяці, дні тижня; тварини)

Свята i традиції

(основні свята Франції іУкраїни)

Франція

(загальні відомості (назва країни, столиці, великі міста)

Україна

(загальні відомості (назва країни, столиці, великі міста)

 

Школа

(школа; класна кімната; шкільне приладдя)

 

– представити себе, когось

– познайомитися, привітатися, попрощатися, просити вибачення

– ставити запитання і відповідати на них

– давати елементарну характеристику

– пропонувати та реагувати на пропозицію

– вітати зі святом

– розуміти та виконувати вказівки

– повідомляти про належність когось, чогось комусь

Члени сім’ї.
Вік.
Числа до 100.
Кольори.
Предмети одягу.
Тварини.
Пори року.
Погодні явища.
Місяці.
Дні тижня.

Час
Назви свят.
Предмети в класній кімнаті. 
Шкільне приладдя.

Кімната

 

– особові займенники

– означені та неозначені артиклі

– теперішній час (présent de l’indicatif)

– заперечна форма дієслів

– злиті артиклі

– наказовий спосіб

якісні й відносні прикметники

Присвійні прикметники

– дієслівні конструкції типу je voudrais + infinitif

– прийменники à, de, dans, sur, avec, chez

– дієслова pouvoir, savoir, vouloir

Усі звуки французької мови.

Інтонація розповідних, питальних, наказових речень.

    розвивати інтерес і поважне ставлення до ІМ і культури народу країни, мова якої вивчається; 

       прилучатися до світової культури; 

    формувати елементарні уявлення про художні та естетичні цінності чужої культури; 

      розуміти та поважно ставитися до  особливостей стилю життя зарубіжних однолітків;   

      розвивати здатність представляти культуру рідної країни; 

      брати участь у міжкультурній комунікації: приймати рішення, давати оцінку; поважно ставитися до співрозмовника, до його думки.  

 

уважно стежити за презентованою інформацією;

— усвідомлювати мету поставленого завдання;

— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;

— активно застосовувати мову, що вивчається;

— сприймати новий досвід (нову мову, нових людей, нові способи поведінки тощо) і застосовувати інші компетенції для того, щоб діяти у специфічній навчальній ситуації на основі спостереження, здогадки, запам'ятовування тощо).

 

 

I семестр

Дата

Тематика ситуативного

спілкування

Лінгвістичні компетенції

Мовленнєві функції

 

Соціокультурна компетенція/

Загальнонавчальна компетенція

Дом. завд.

 

фонетична

граматична

лексична

аудіювання

говоріння

читання

письмо

Тема. Я, моя сім’я і друзі. (Ma famille, mes amis et moi.)

1

 

Знайомство.

[l], [œ]

Sappeler.

Bonjour, salut, au revoir, à bientôt.

ex. 1-3,p. 5.

- savoir saluer qqn,

- savoir dire son nom et son prénom.

Les lettres de l’alphabet français.

Ex.4, p.6.

 

Введення в соціокультурне середовище: ознайомлення з особливостями привітання та прощання у Франції./ Сприймати нову мову, нову країну, нові способи поведінки.

Ex. 5,

p.6.

2

 

Мої друзі.

[v], [ε]

Ex. 7, p. 13.

S’appeler - présent,

pronoms personnels.

Bien, très bien, moi, c’est....

Ex.1, p.7.

- savoir faire connaissance.

Ex. 4, 5, p.12.

Ex. 6, p.9.

Введення в соціокультурне середовище: ознайомлення з особливостями представлення осіб, персонажів у Франції./

Уважно стежити за презентова-ною інформацією; активно застосовувати мову, що вивчається.

Ex. 8 ;

p.13.

3

 

Мій найкращий друг (подруга).

Le virelangue. (р. 19)

Être– présent, meilleur (e).

La sœur, le frère, le copain, la copine, la bande.

Les chiffres de 1-5.

Ex. 1-3, p. 14.

- savoir présenter son/sa meilleur (e) copain (copine).

ex. 2, 3, p .18.

ex. 3, p .18.

свідомлювати мету поставленого завдання; активно застосовувати мову, що вивчається;

Ex.6,

p. 19.

4

 

Мій найкращий друг (подруга).

Comptine

« Par la fenêtre ouverte », (р.19)

Аvoir – présent.

Aussi,   bisou.

 

Ex. 1-3, p. 14.

- Préciser la quantité.

(Combien de copains as-tu ?

-J’ai...)

ex. 2, 3, .18.

Ex.6; p.19.

Введення в соціокультурне середовище: особливості написання дружнього повідомлення./ Усвідомлювати мету поставленого завдання.

Ex.7, p.19

5

 

Опис друга (подруги).

[ã], [õ]

Ex. 5, p. 25.

Утворення ж.р. та множини прикметни-ків.

Petit, grand, fort, fantastique, génial. Les chiffres1-8.

Ex. 1, p. 20.

- Savoir décrire son voisin (sa voisine).

Le message, ex. 2, 3, .25.

Ex. 4, p.22.

Активно застосовувати мову, що вивчається; ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи.

Ex. 7, 8, p.26.

6

 

Опис друга (подруги).

Comptine, p. 26.

Утворення ж.р. та множини прикметни-ків.

Sportif, rapide, discipliné, intelligent.

Ex. 1, p. 20

Ex. 6, p.24.

ex. 4, .25

Ex. 5, p.22.

Поважно ставитися до співрозмовника, до його думки.    / Ефективно співпрацювати під час парної роботи.

Підготуватися до словни-кового диктанту.

7

 

Мої смаки і вподобання.

[s], [k]

Ex. 5, p. 33.

Відмінюван-ня д-в І гр. в теп. часі.

Le sport, Internet, le cinéma, le théâtre, la musique, la moto, le zoo.

Ex .1, 2 ; p.27-28.

Ex. 5, 6, p. 29.

Ex. 1, 2 ; p.  32.

Ex.3; p.28

Розвивати інтерес і поважне ставлення до ІМ і культури народу країни, мова якої вивчається./ Ефективно співпрацювати під час групової роботи.

Ex. 6, p. 34.

8

 

Смаки і вподобання моїх друзів.

Les chiffres 1-10.

Відмінюван-ня д-в І гр.. в теп. часі.

Aimer, adorer, détester.

Ex .1, 2 ; p.27-28.

Ex. 7, p. 31.

Ex. 3, 4; p. 33.

Ex. 7, p. 31.

Словнико-вий диктант.

 

Розвивати позитивне відношення до культури мови, що вивчається /Розвивати мовну здогадку.

Ex. 7, p. 34.

Тема. Школа. (École.)

9

 

Дні тижня.

Шкільні предмети.

[ks]

Ex. 7a), p. 42.

Дієслівний зворот

il y a

Le français, l’histoire, la géographie, la littérature, les mathématiques, l’ukrainien, la gymnastique.

Ex.1-3;p .36-37.

- Parler de ses jours préférés.

Le message, ex. 1, p.40-41.

ex. 7b, p. 42.

Розуміти та поважно ставитися до  особливостей стилю життя зарубіжних однолітків. / Застосовувати інші компетенції для того, щоб діяти у специфічній навчальній ситуації.

Ex. 8, p. 43.

10

 

Мої улюблені предмети.

[ks]

Ex. 7b), p. 43.

La négation.

Préférer -  présent

Être occupé (e), le club de théâtre, le cours, le collège.

Les nombres 11-16.

Ex.1-3;p .36-37.

- Argumenter  sa réponse, en utilisant parce que.

Ex. 2 ; p. 41.

Ex. 3, 4, p.41.

Порівнювати та визначати спільні та відмінні риси двох культур. Толерантно ставитися до співрозмовника, до його думки./ Усвідомлювати мету поставленого завдання.

Ex.9, p.43.

11

 

Шкільне приладдя.

[ε]

Ex. 6 а); p. 51.

Неозначений артикль.

Le cahier, le livre, la gomme, le tube de colle, lefeutre fluo.

Ex. 1, 2, p. 44.

- Dire ce qu’il y a dans le sac.

Le message, ex. 1, 2, p. 49-50.

Ex. 4, 5;

p. 47.

Розвивати інтерес і поважне ставлення до ІМ і культури народу країни, мова якої вивчається. /Застосовувати компетенції для того, щоб діяти у специфічній навчальній ситуації на основі спостереження.

Ex.7, p. 51.

12

 

Шкільне приладдя.

[k]

Ex. 6 b), c); p. 51.

Parler-présent

La règle, le taille-crayon, le classeur, le stylo, le mouchoir, le portable, l’agenda.

Ex. 1, 2, p. 44.

- Demander qqch.

Dire qu’on a besoin de qqch.

Ex. 3-5;

p. 50.

Ex. 6;

p. 47.

Застосовувати компетенції для того, щоб діяти у специфічній навчальній ситуації на основі здогадки, запам'ятовування.

Ex.8 ; p.51.

13

 

Урок французької мови.

[œ]

Ex. 5, p. 58.

Écrire - présent

Les couleurs.

Les symboles de la France.

Ex. 1, 2, p. 52.

- Parler des activités pendant le cours de français.

Ex. 1, p.57.

Ex. 6, p.54.

Робота з портфоліо: усвідомлювати мету поставленого завдання.

Ex. 7, p. 59.

14

 

Урок французької мови.

Ex. 6, p. 59.

Lire - présent

Ecouter, répéter, répondre aux questions, lire, parler, chanter, écrirre.

Ex. proposé par le professeur.

Parler des activités préférées.

1,2 sur un coussin rose et bleu.

p. 212.

Test 1, p.197.

Робота з портфоліо: усвідомлювати мету поставленого завдання. Застосовувати інші компетенції для того, щоб діяти у специфічній навчальній ситуації на основі спостереження, здогадки, запам'ятовування тощо).

 

Ex. 8, p. 59.

 

Тема. Україна. (l’Ukraine.)

15

 

Загальні відомості про Україну.

[sjõ]

Ex. 4, p. 66-67.

Les pronoms toniques

La capitale, la ville, ancien, se trouver, le rive.

Ex. 1, p. 60.

- Dire qu’on connait ou ne connait pas qqch.

Ex. 1, 2, p. 66.

Ex. 5 ;

p. 62.

Розвивати здатність представляти культуру рідної країни./ Брати участь у міжкультурній комунікації: приймати рішення, давати оцінку.

 

Ex. 6, p. 67.

16

 

Загальні відомості про Україну.

[sjõ]

Ex.5, p. 67.

Devoir+infini-tif

Les armoiries, la cathédrale, la forteresse, le parc national.

Ex. 1, p. 60.

- Demander  l’aide.

Réagir à la demande de l’aide.

Ex. 3, p. 66.

Ex. 6 ;

p. 62.

Розвивати здатність представляти культуру рідної країни./ Активно застосовувати мову, що вивчається;

 

Ex. 7, p. 67.

17

 

Моя сім’я.

Ex. 4, p. 75.

Aller – présent.

Le vocabulaire de la famille.Les nombres 17-20.

Ex. 1, 2, p. 69.

-Savoir présenter sa famille.

Ex. 1, 2, p. 74.

Ex. 4, 5 ; p. 70.

Виховувати поважне ставлення до своєї родини./  Активно застосовувати мову, що вивчається;  

Ex. 7, p. 76.

18

 

Моя сім’я.

 

Ex. 5, p. 75.

Les prépositions à et chez.

S’amuser.

Ex. 1, 2, p. 69.

-Savoir présenter sa famille.

Ex. 3, p. 74.

Ex. 7, 8 ; p.71.

Виховувати поважне ставлення до своєї родини./ активно застосовувати мову, що вивчається;

Ex, 8; p. 76.

19

 

Професії моїх батьків.

Ex. 3, p. 82.

Питальний займ. quel.

Architecte, professeur, médecin, informaticien,

Ex. 1, p. 77.

Ex. 7, p. 81.

Ex. 1, p. 81-82.

Ex. 6,

p. 79.

Прилучатися до світової культури./  брати участь у міжкультурній комунікації: приймати рішення, давати оцінку.   

 

 

Ex. 6, p. 83.

20

 

Професії моїх батьків.

Ex. 4, p.83.

Присвійні займенники.

ingénieur, vendeur, chanteur, écrivain, pompeur-sapeur.

Ex. 1, p. 77.

Ex. 8, p. 81.

Ex. 2, p. 82.

Ex. 5,

p. 83.

Виховувати поважне ставлення до праці./ сприймати новий досвід (нову мову, нових людей, нові способи поведінки тощо).

Ex. 8; p. 81.

Тема. Франція. (La France.)

21

 

Париж – столиця Франції.

Ex. 4, p. 91.

Proposer de faire qqch, proposer qqch,  inviter.

Ecrire, faire un exposé, dessiner, prendre en photo, colorier,

Ex. 1, 2, p.84-85.

Ex. 9, p.88.

Ex. 1, p. 89.

Ex. 4, 5, p. 86.

Розвивати інтерес і поважне ставлення до ІМ і культури народу країни, мова якої вивчається./ Брати участь у міжкультурній комунікації: приймати рішення, давати оцінку; поважно ставитися до співрозмовника, до його думки.   

 

Ex. 6; p. 91

22

 

Париж – столиця Франції.

Ex. 5, p. 91.

Faire -  présent.

faire une affiche,réfléchir, se concentrer.

Ex. 1, 2, p.84-85.

Ex. 10, p.89.

Ex. 3, p. 90.

Ex.7, 8, p. 86-87.

 розвивати інтерес і поважне ставлення до ІМ і культури народу країни, мова якої вивчається./ Уважно стежити за презентованою інформацією.

 

Ex. 7; p. 91.

23

 

Париж – столиця Франції.

Ex. 4, p. 98.

Ознайомлен-ня з passé composé.

La Tour Eiffel, l’Arc de Triomphe, la dcathédrale Notre-Dame de Paris, le Louvre, les Champs-Elysées, la Défense.

Ex. 1, p. 92.

Ex. 9, p. 96.

Ex. 1,2, p. 96-97.

Ex. 3, 4, p. 93-94.

Прилучатися до світової культури./

Застосовувати компетенції для того, щоб діяти у специфічній навчальній ситуації.

Ex. 3, p. 97.

24

 

Моє місто.

Ex. 5, p. 98.

travaillerprésent.

La ville natale, adorable, acceuillante,un musée, une cathédrale, un parc, un jardin.

Ex. 1, p.92.

- Parler de sa ville/de son village.

 

Ex. 6, 7, p. 94-95.

Test 2, p. 198.

Розвивати здатність представляти культуру рідної країни. Ррозвивати інтерес і поважне ставлення до ІМ і культури народу країни, мова якої вивчається./   

Застосовувати компетенції для того, щоб діяти у специфічній навчальній ситуації.

Ex. 9 a), p. 96.

25

 

Контроль аудіювання.

Підг. до контролю говоріння.

26

 

Контроль говоріння.

Підг. до контролю читання.

27

 

Контроль читання.

Підг. до контролю письма.

28

 

Контроль письма.

Виконати аналіз помилок

29

 

Аналіз результатів контролю. Повторення та узагальнення вивченого.

Вик. інд. завдання.

 

 

ІI семестр

 

Дата

Тематика ситуативного

спілкування

Лінгвістичні компетенції

Мовленнєві функції

 

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

Дом. завд.

 

 

фонетична

граматична

лексична

аудіювання

говоріння

читання

письмо

 

Тема. Свята і традиції. (Les fêtes et les traditions).

 

1

 

День народження.

Ex. 4, p. 105.

Pouvoir – présent.

Les mois de l’année.

ex. 1-2,p. 112-113.

-Dire/demander la date.

Ex. 7, p. 103.

Ex. 1, p.  104.

Ex. 5, p. 101.

Розвивати інтерес і поважне ставлення до ІМ і культури народу країни, мова якої вивчається./ Активно застосовувати мову, що вивчається.

Ex. 5 ;

p.105.

 

2

 

Запрошення на свято.

 

Ex. 4, p. 105.

Absence de l’artile  devant les noms des mois de l’année.

D’accord, avec plaisir, volontiers, l’anniversaire, naître.

 

- Inviter.

- Accepter/refuser une invitation.

Ex. 8, p. 103.

Ex. 2, p.  104.

Ex.  6, p. 101.

Ex. 3, p.  104.

Розуміти та поважно ставитися до  особливостей стилю життя зарубіжних однолітків./   

 Ефективно співпрацювати під час парної роботи та групової роботи.

Ex. 6 ;

p.105.

 

3

 

Організація свята.

Ex. 4, p.110.

Il faut.

Faire la liste des propositions, préparer des activités, choisir de la musique, faire des compétitions sportives, faire du théâtre, faire une tombola.

Ex. 1, p.106.

Ex. 6, p. 108.

Ex. 1, p. 109.

ex.5, .111.

Розуміти та поважно ставитися до  особливостей стилю життя зарубіжних однолітків./ Сприймати новий досвід.

Ex.7, p.111.

 

4

 

Організація свята.

Ex. 4, p.110.

Faut-il ?

Ex. 2, p.107.

- Savoir refuser la proposition.

Ex. 2, 3, .109.

Ex. 6; p.111.

Сприймати  нові способи поведінки. /Розвивати мовну здогадку.

Ex.8 ; p.111.

 

5

 

Свято Нового року у Франції та Україні.

Ex. 2, p.116.

Prépositions de lieu.

Décorer l’arbre de Noël, l’étoile, la guirlande, la boule, le cadeau, le Père Noël.

Ex. 1, p. 112.

- Ex. 5, p. 114.

Ex. 1 a), b) , p .115.

Ex. 4; p.117.

Брати участь у міжкультурній комунікації: приймати рішення, давати оцінку, порівнювати, поважно ставитися до співрозмовника, до його думки.  /  Усвідомлювати мету поставленого завдання.

 

Ex. 5; p.117.

 

6

 

Різдво у Франції та Україні.

Ex. 3, p.116.

Prépositions de lieu.

Passer qqch à qqn, le cadeau, respecter les parents, être gentil.

Ex. 2, p. 112.

- Ex. 6, p. 115.

Texte 1, p.205.

Ex. 1 c), p .115.

Розуміти та поважно ставитися до 

особливостей святкування Різдва у Франції. / Брати участь у міжкультурній комунікації: давати оцінку; поважно ставитися до співрозмовника, до його думки.   

 

Ex. 6, p. 117.

 

7

 

Святкові страви.

Ex. 4, p.122.

Impératif.

Manger, la bûche de Noël, couper, être poli.

Ex. 1, p. 118.

Ex. 5, p. 121.

Texte, p. 121.

Ex. 1, 2, p. 122.

Ex. 3, p. 119.

Розуміти та поважно ставитися до 

особливостей святкування Нового року у Франції./ Розвивати інтерес і поважне ставлення до культури народу країни, мова якої вивчається. 

Ex. 6, p. 123.

 

8

 

Святкові страви.

Ex. 4, p.122.

Impératif.

Installer une crèche, la dinde, les huîtresn le foie gras, la viande, la koutia.

Ex. 1, p. 118.

Ex. 6, p. 121.

Ex. 3, p. 122.

Ex. 4, p. 120.

Брати участь у міжкультурній комунікації: приймати рішення, давати оцінку; поважно ставитися до співрозмовника, до його думки, порівнювати  особливості святкування Нового року у Франції та Україні./ Усвідомлювати мету поставленого завдання

Ex. 7, p. 123.

 

Тема. Харчування. (La nourriture.)

 

9

 

Сніданок.

 

Ex. 4, p.130.

Articles.

Du beurre, des céréales, du café, des produits laitiers, des fruits, de la confiture, du lait, du saucisson.

Ex .1, p.125.

- Savoir apprécier un plat.

Ex .5, p.129.

Ex .1, 2, p.130.

Ex .3, p.127.

Розвивати інтерес і поважне ставлення до  культури харчування країни, мова якої вивчається.  Ознайомити з о собливостями французького сніданку./ Активно застосовувати мову, що вивчається;

Ex .5, p.131.

 

10

 

Харчові смаки.

Ex. 4, p.130.

Articles.

Ex .1, p.125.

Ex .6, p.129.

Ex 3, p.130.

Ex. 4, p.127.

Розуміти та поважно ставитися до  особливостей стилю життя зарубіжних однолітків.  Порівняти сніданок у Франції та Україні./ Активно застосовувати мову, що вивчається.

Ex .6, p.131.

 

11

 

Овочі та фрукти.

Ex. 4, p.137.

Adjectif exclamatif quel.

Les noms des baies et des légumes verts.

Ex. 1, p.132.

- Parler de ses goûts alimentaires.

Ex. 5, p. 135.

Ex. 1, p. 136.

Ex. 3 ;p.133.

Розуміти та поважно ставитися до  особливостей стилю життя зарубіжних однолітків. .Здорове харчування  

/Розвивати мовну здогадку.

Ex. 5, p. 137.

 

12

 

Овочі та фрукти.

Ex. 4, p.137.

Articles.

Les noms des baies et des légumes verts.

Ex. 1, p.137.

Ex. 6, p. 135.

Ex. 2, 3, p. 136.

Ex. 4, p.133.

Толерантно ставитися до співрозмовника, до його думки./ Усвідомлювати мету поставленого завдання

Ex. 6, p. 137.

 

13

 

Харчові групи.

Liaison obligatoire.

Connaître – présent.

 

Les noms des produits laitiers et des sucreries.

Ex.1, p .138.

Ex.7, p .142.

Ex.1, p .142.

ex. 5, p. 139.

Розуміти та поважно ставитися до  особливостей стилю життя зарубіжних однолітків. Уважне ставитися до харчування./ брати участь у міжкультурній комунікації: приймати рішення, давати оцінку; поважно ставитися до співрозмовника, до його думки.   

 

Ex. 5, p. 144.

 

14

 

Харчові групи.

 

Ex. 4, p. 144.

Connaître – présent.

Les noms des boissons et les noms des produits gras.

Ex. 2, p .138.

Ex. 7, p. 142.

Ex. 2, p .143.

ex. 6, p.142.

Розуміти та поважно ставитися до  особливостей стилю життя зарубіжних однолітків./ Уважно стежити за презентованою інформацією.

 

 

Ex. 6, p. 144.

 

15

 

Харчові звички.

Ex. 4, p. 150.

Boire – présent.

Maigre, gros (-se), mince, des pâtes, une pizza, des frites.

Ex. 1, p. 145.

- Conseiller à qqn de faire qqch.

Ex. 6, p. 148.

Ex. 1, p. 149.

Ex. 5, p. 147.

Уважно ставитися до здорового харчування./ ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;

Ex. 5, p. 151.

 

16

 

Харчові звички.

Ex. 4, p. 150.

Manger – présent.

Être en forme, d’habitude.

Ex. 2, p. 145.

- Donner un conseil diététique.

Ex. 7, p. 148.

Ex. 2, 3, p. 149.

Ex. 4, p. 144.

Розуміти та поважно ставитися до  особливостей стилю життя зарубіжних однолітків./ Сприймати новий досвід .   

 

Ex. 6, p. 151.

 

Тема. Природа. (La nature.)

 

17

 

Пори року.

Ex. 3, p. 157.

Beaucoup de

peu de

assez de.

Les saisons de l’année.

Ex. 1-2, p. 153.

Ex. 6, p. 156.

Ex. 1, 2, p. 157.

Ex.5, p.154.

Вибирати соціокультурні явища згідно завдання вчителя./ Застосовувати компетенції для того, щоб діяти у специфічній навчальній ситуації на основі спостереження.

Ex.5, p.158.

 

18

 

Погода у різні пори року.

Ex. 4, p. 158.

Beaucoup de

peu de

assez de.

Il fait froid, il neige, il pleut, il fait beau, il fait chaud, le temps est variable.

Ex. 2, p. 153.

Ex. 7, p. 156.

Ex. 3, p. 157.

Ex. 5, p. 158.

/Застосовувати компетенції для того, щоб діяти у специфічній навчальній

Ex.6, p.158.

 

19

 

Одяг.

 

Ex. 4, p. 164.

Adjectifs démonstratifs.

Un bonnet, un manteau, des gants, des bottes.

Ex. 1, р. 159.

Ex. 7, р. 162.

Ex. 1, 2, p. 162.

Ex. 5, p. 160.

Розвивати інтерес і поважне ставлення до ІМ і культури народу країни, мова якої вивчається./ Сприймати новий досвід.

Ex.6, 7, p. 164.

 

 

20

 

Одяг.

Ex. 4, p. 164.

Mettre – présent.

Une casquette, un tee-shirt, un débardeur, des lunettes de soleil, des sandales.

Ex. 2, р. 159.

Ex. 7, р. 162.

Les liaisons intérdites (p. 163).

.Ex. 5, p. 164

. Розвивати інтерес і поважне ставлення до ІМ і культури народу країни, мова якої вивчається./ Ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи.

Ex.8, p. 165.

 

 

21

 

Святковий одяг.

Ex. 3, p. 171.

Futur proche.

Les déguisements, la sorcière, la fée, le pirate, le magicien.

Ex. 1, p. 168.

Ex. 6, p. 169.

Ex. 1, p. 170.

.Ex. 5, p. 167.

оцінювати соціокультурні події та відмінності./ Усвідомлювати мету поставленого завдання.

Ex. 5, p. 172.

 

22

 

Святковий одяг.

Ex. 3, p. 171.

Futur proche.

Ex. 2, p. 168.

Ex. 7, p. 170.

Ex. 2, p. 171.

Les liaisons interdites.

Ex. 4 ;

p. 172.

Формувати елементарні уявлення про цінності чужої культури. 

Виховувати естетичні смаки./ Усвідомлювати мету поставленого завдання.

Ex. 8, p.172.

 

Тема. Відпочинок і дозвілля. (Le repos et les loisirs.)

 

23

 

Незабаром канікули.

Bonjour Madame, p.212.

Voyager – présent.

D’abord, puis, au bord de la mer,

Ex. 1, p.173.

Ex. 5, p.175.

 p. 175.

Ex. 4,

p.174.

Оцінювати соціокультурні події та відмінності./Розвивати мовну здогадку.

Ex. 5,

p.177.

 

24

 

Канікули. Подорож.

Le petit train, p.213.

Voyager – présent.

à la campagne, en colonie, aux montagnes, à l’étranger.

Ex. 2, 3, p.173-174.

Ex. 6, p.176.

р. 176.

Ex.2, p.176.

  Розуміти та поважно ставитися до 

особливостей організації відпочинку./ Сприймати новий досвід.

Переказу-вати текст на ст.176.

 

25

 

Транспортні засоби.

Poème « Les vacances », p. 176

En, à.

En train, en bateau, en voiture, en avion, à vélo.

Ex. proposé par le professeur.

- Parler de son transport préféré.

Textes, p. 206-209.

Ex. 4, p. 177.

Формувати асоціативні уміння та естетичні почуття./ Усвідомлювати мету поставленого завдання.

Скласти 5 речень за темою.

 

26

 

Місце проведення канікул.

Poème « Les vacances » p. 176.

En, à.

Les cours finissent, l’année scolaire commence, c’est comfortable.

Ex. proposé par le professeur.

- Parler de son transport préféré.

Textes, p. 206-209.

Ex. proposé par le professeur..

Інтерпретувати соціокультурну інформацію для формування вмінь критичного мислення./ Сприймати новий досвід.

Розповісти про свої плани на канікули.

 

27

 

Канікули у Франції та Україні.

Comptines./Virelangues.

En, à.

Les vacances de la Toussaint, de Noël, d’hiver, de printemps, d’été.

Ex. proposé par le professeur.

Ex. 1, 2, p.176.

Textes, p. 206-209.

Ex. proposé par le professeur..

Оцінювати соціокультурні події та відмінності./ Уважно стежити за презентованою інформацією. Активно застосовувати мову, що вивчається;

 

Підг. до контролю аудіювання.

 

28

08/05

Контроль аудіювання.

Підг. до контролю говоріння.

 

 

 

 

 

 

 

29

12/05

Контроль говоріння.

Підг. до контролю читання.

 

30

15/05

Контроль читання.

Підг. до контролю письма.

 

31

16/05

Контроль письма.

Вик. інд. з.

 

32

19/05

Повторення та систематизація вивченого. Аналіз результатів контролю.

Виконати аналіз помилок.

 

 


©2011-2019, Видавничий дім «Освита»
Передрук матеріалів тільки за наявністю гіперпосилання на www.osvita-dim.com.ua