Видавничий дім «Освита»

 

___________________________________________________________________найменування загальноосвітнього навчального закладу

 

ПОГОДЖЕНО:                                                                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО:

Заступник директора з НВР                                                                                                           ДИРЕКТОР

____________________________                                                                                                 ______________________________

ПІБ                                                                                                                                                                     ПІБ

_______________________________                                                                                                                  _________________________________

                               підпис                                                                                                                                                               підпис

« ____ » ________________ 20____ р.                                                                                                                     « _____ » __________________ 20___ р.

 

Календарно-тематичне планування 

з французької мови

для загальноосвітніх навчальних закладів

у 6 класі

на 20___ − 20___ н. р.

Учителя: _________________________________________

 

 

Розглянуто на засіданні МО (кафедри) _________________________________

___________________________________________________________________

Протокол № ______ від « _____ » ______________ 20_____ р.

Голова  МО  ________________________________________________________

                                                                       ПІБ

Складено до підручника: Н. Чумак, Т. Кривошеєва Французька  мова: підручник для 6-го кл. загальноосвіт. навч. закл. – К. : Видавничий дім „Освіта”, 2014, згідно з навчальною програмою для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти).


ФРАНЦУЗЬКА МОВА (друга іноземна)

 

6-й клас (другий рік навчання)

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

     Лінгвістичні                                                     компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

Лексична

 

Граматична

Фонетична

Особистісна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічна

 

 

 

 

Освітня

Я, мої друзі
(професії батьків, уподобання)
Відпочинок і дозвілля
(вільний час, спорт)
 
Людина
(частини тіла, відвідування лікаря)

Природа і навколишнє середовище

(погода; природні явища)

Свята і традиції

(основні свята Франції і України)

Франція

(загальні відомості про Париж)

Україна

(загальні відомості про Київ)

Шкільне життя

(навчальні предмети; розклад уроків, урок іноземної мови )

– розповідати про себе, близьких, друзів

– запитувати інформацію про співрозмовників

– висловлювати своє ставлення про когось

– повідомляти про смаки, уподобання

– розповідати про повсякденне життя

– надавати інформацію про явища та події

– запрошувати, реагувати на запрошення

– визначати час

– реагувати на репліки співрозмовників

 

 

Захоплення.

 

Навчальні предмети.

 

Свята.

 

 

Назви професій.

 

 

Види діяльності.

 

 

Види дозвілля.

 

 

Види спорту.

 

 

Частини тіла.

 

 

 

Погодні та природні явища.

 

 

Назви основних  свят.

 

 

 

– якісні прикметники (рід, число)

– присвійні прикметники

– займенникові (зворотні) дієслова

– злиті артиклі

– питальна форма дієслів

– вираз parce que

passé composé

– частковий артикль

– порядкові числівники

– неозначений прикметник tout

– майбутній час (futur simple)

 

Усі звуки французької мови.

Інтонація розповідних, питальних, наказових речень.

    розвивати інтерес і поважне ставлення до ІМ і культури народу країни, мова якої вивчається (до традицій, досягнень, видатних особистостей); 

формувати елементарні уявлення про художні та естетичні цінності чужої культури; 

розуміти та поважно ставитися до  особливостей стилю життя зарубіжних однолітків, людей іншої культури;   

поводитися відповідно до норм, прийнятих у країні, мова якої вивчається;               

брати участь у міжкультурній комунікації: приймати рішення, давати оцінку; поважно ставитися до співрозмовника, до його думки.   

 

— уважно стежити за презентованою інформацією;

 

— усвідомлювати мету поставленого завдання;

 

— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;

 

— активно застосовувати  мову, що вивчається;

 

 

— сприймати новий досвід (нову мову, нових людей, нові способи поведінки тощо) і застосовувати інші компетенції для того, щоб діяти у специфічній навчальній ситуації (на основі спостереження, здогадки, запам’ятовування тощо).

 

 

 

 

 

 

МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ

 

На кінець 6-го класу учні:

 

Аудіювання

                                              Говоріння

Читання

Письмо

Монологічне мовлення

Діалогічне мовлення

— реагують на запитання, які вимагають відповідей “так/ні” чи інших простих відповідей;
— розуміють мовлення вчителя у повільному темпі, підтверджені невербальними засобами комунікації;
— розуміють інструкції, сформульовані ретельно та повільно на вербальному та невербальному рівні;
— розуміють діалогічне мовлення в дещо уповільненому темпі  та чіткою інтонацією;
— розуміють основні ідеї віршованого чи писемного тексту, який звучить у повільному темпі котрий побудований на засвоєному матеріалі.

— описують місце (помешкання, клас), явище (погода, свято), об’єкт (людина, сім’я, іграшки, предмети шкільного вжитку, тварини);
— роблять короткий переказ змісту почутого, побаченого, прочитаного повідомлення, що містить знайомий мовний і мовленнєвий матеріал;
— висловлюють вдячність, задоволення, спонукання;
— повідомляють про виконання повсякденних дій та дій, що відбуваються в момент мовлення, в межах засвоєного мовного матеріалу та адекватно до тем спілкування;
— спонукають до виконання дії (наказують, пропонують тощо);
— вказують час дії (день, місяць, пору року);
— коментують свої дії та дії інших людей.
Обсяг висловлювання —  у межах 8 речень.

— ставлять загальні, спеціальні, альтернативні запитання;
— відповідають на них згідно з мовним матеріалом і відповідно до ситуації спілкування;
— підтримують елементарне спілкування у межах діалогів етикетного характеру;
— висловлюють пропозицію та відповідають на чиюсь пропозицію згодою/ незгодою;
— висловлюють твердження і відповiдають на чиєсь твердження схваленням/ несхваленням;
— реагують на чіткі репліки вчителя, пред’явлені у відносно уповільненому темпі;
— звертаються з проханням повторити фразу/слово або за роз’ясненням незрозумілого;
— використовують стягнені форми, жести і міміку.
Висловлення кожного співрозмовника у межах 6 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.

 

— знають алфавіт та основні  звукобуквені зв’язки;
— читають вголос та про себе з повним розумінням короткі, прості тексти, що містять мовний матеріал, засвоєний в усному мовленні;
— читають і розуміють нескладні короткі тексти, де значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки.
Обсяг — у межах 300 друкованих знаків.

— оформляють лист, листівку-вiтання;
— описують місце (помешкання, клас), явище (погода), об’єкт (людина, сім’я).

-роблять короткий переказ змісту почутого, побаченого, прочитаного повідомлення, що містить знайомий мовний і мовленнєвий матеріал;
Обсяг письмового висловлювання — у межах 8 речень.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I семестр

Дата

Тематика ситуативного

спілкування

Лінгвістичні компетенції

Мовленнєві функції

 

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

Дом. завд.

 

фонетична

граматична

лексична

аудіювання

говоріння

читання

письмо

Тема. Я, мої друзі.

1

 

Опис людини.

Ex. 9, p. 10.

Nouveau-nouvel-nouvelle.

Beau-belle.

Sportif-sportive.

Gros(se), maigre, mince, joli(e),

beau (belle), laid(e).

Les yeux sont verts (gris, bleus, marron, noirs, noisette).

Ex. 1, p. 5.

- savoir décrire quelqu’un.

Texte, p. 9.

Ex.4, 5, p.7.

 

Уважно стежити за презентова-ною інформацією.

Ex. 6,

p.8.

2

 

Опис людини.

Ex. 13, p. 11.

Joyeux – joyeuse.

Les cheveux sont blonds (châtains, roux, noirs, bruns, longs, mi-longs, raides).

Le visage (rond, ovale, ravissant.)

Il/elle mesure...

Ex. 1, p. 5.

- savoir décrire quelqu’un.

Texte, p. 9..

Ex. 7, p. 9.

Ex. 8, p.10.

Уважно стежити за презентова-ною інформацією.

Ex. 11, p. 11.

3

 

Характер людини.

Ex. 10, p. 18.

Le comparatif et le superlatif des adjectifs.

Amusant, -e, .agréable, fidèle, intelligent(e), discipliné(e), honnête, gentil(-le) désagréable, ennuyeux(se),  traître, bête

indiscipliné(e), malhonnête, méchant(e).

Ex. 1, p. 12.

- savoir porter un jugement sur quelqu’un.

Texte 1, p. 16.

Ex. 3, p .13.

Ex. 5, p .15.

Robert Desnos est un poète français, né le 4 juillet 1900 à Paris et mort le 8 juin 1945 (à 44 ans) au camp de concentration de Theresienstadt, en Tchécoslovaquie à peine libéré du joug de l'Allemagne nazie.

Autodidacte et rêvant de poésie, Robert Desnos est introduit vers 1920 dans les milieux littéraires modernistes et rejoint en 1922 l'aventure surréaliste.

Ex.6, p. 16.

Ex. 10, p. 18.

4

 

Характер людини.

Ex. 10, p. 18.

Le comparatif et le superlatif des adjectifs.

Ex. 2, p. 12.

- savoir porter un jugement sur quelqu’un.

Ex. 8; p.17.

Texte 2, p. 17.

Ex.7; p.17.

Ex.12, p.18.

5

 

Професії батьків.

 

Ex. 10, p. 26.

Le féminin des métiers.

Le vocabulaire des métiers.

Ex. 1, p. 19.

- Savoir parler des métiers des parents.

Texte 1, p. 24.

Ex. 3, p.20.

Усвідомлювати мету поставленого завдання.

Ex. 5, p.23.

6

 

Професії батьків.

[u]

Ex. 11, p. 26.

Le féminin des métiers.

Son travail lui plaît beaucoup.

Son travail est dur.

Son travail est ennuyeux.

Ex. 2, p. 19.

- Savoir parler des métiers des parents.

Ex. 13, p. 26.

Texte 2, p. 25.

Ex. 9, p.25.

Усвідомлювати мету поставленого завдання.

Ex. 6, p.24.

7

 

Моя майбутня професія.

Ex. 9, p. 32-33.

Écrire – présent.

 

Rapide comme l’éclair, maigre comme un haricot, bavard(e) comme

une pie, malin (maligne) comme un singe.

Mais.

Ex .1,  p.27.

- Savoir parler des qualités et des défauts.

Texte 1, p. 30.

Ex.5; p.29.

Відомі прислів’я за темою.

Ex. 10, p. 32.

8

 

Моя майбутня професія.

Ex. 9, p. 32-33.

Forme négative.

Ex .1,  p.27.

Ex. 6, p. 30.

Texte 2, p. 32.

Словнико-вий диктант.

 

Розвивати мовну здогадку.

Ex. 11, p. 32.

Тема. Відпочинок і дозвілля.

9

 

Діяльність дітей у вільниий час.

[Ø]

Ex. 9, p. 39.

La phrase interrogative.

Après les cours, l’après-midi, le soir, le week-end, pendant les vacances,

les jours fériés.

Ex.1, p .34.

- Parler de ses intérêts.

Texte 1, p. 38.

Ex.4, p .35-36.

Толерантно ставитися до співрозмовника, до його думки.

Ex. 5, p. 38.

10

 

Діяльність дітей у вільниий час.

Ex. 10, p. 40.

Les pronoms interrogatifs.

Lire des récits, des bandes dessinées, des magazines, jouer aux jeux vidéo, surfer sur Internet, communiquer avec les amis dans les réseaux sociaux.

Ex.1, p .34.

Ex. 11, p. 40.

Texte 2, p. 39.

Ex. 12, p.40.

Толерантно ставитися до співрозмовника, до його думки.

Ex. 6, p. 38.

11

 

Спорт.

Ex. 9; p. 46.

Impératif.

 

La piscine, la patinoire, la bibliothèque, le cinéma, le stade, le court.

Ex. 1, p. 41.

- Parler de son passe-temps favori.

Texte 1, p. 45.

Ex. 2, p. 41.

Ex. 3, p. 42.

Maurice Carême (12 mai 1899 - 13 janvier 1978) est un écrivain et poète belge de langue française.

Plus de deux mille huit cents poèmes de Maurice Carême ont été mis en musique.

Ex.4, p. 42.

Ex.5, p. 44.

 

12

 

Спорт.

Ex. 9; p. 46.

Aller-présent

aller chez qqn.

Ex. 1, p. 41.

Ex. 10, p. 47.

Texte 2, p. 46.

Ex. 6, p. 44.

Ex.11 ; p.47.

13

 

Дозвілля.

Ex. 8, p. 52.

Courir – présent.

Le temps offi ciel / le temps usuel.

 

Ex. 1, p. 48.

- Savoir exprimer la fréquence.

Texte 1, p. 51.

Ex. 2, p. 48.

Ex. 3, p. 49.

Ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи.

Ex. 4, 5, p. 51.

14

 

Дозвілля.

Ex. 8, p. 52.

Courir – présent.

Combien ça fait ?

Ex.9, p. 53.

Ex. 10, p. 53.

 

Ex. 11, p. 53.

Ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи.

Ex. 7, p. 52.

 

15

 

Допомога батькам.

Ex. 9, p. 58.

COD

 

Ranger, essuyer la poussière, passer l’aspirateur, faire des courses, arroser les fl eurs, laver la vaisselle.

Ex. 1, p. 54.

- Dire comment on aide les parents.

Ex. 5, p. 56.

Texte 1, p. 57.

Ex. 2, p. 54.

Ex. 3, p. 55.

Активно застосовувати  мову, що вивчається.

Ex. 8, p. 57.

 

16

 

Допомога батькам.

Ex. 9, p. 58.

COD

 

Ex. 1, p. 54.

 

 

Ex. 11, p. 58.

 

Активно застосовувати  мову, що вивчається.

Ex. 10, p. 58.

 

Тема. Людина.

17

 

Ранок школяра.

Ex. 9, p. 64.

Les verbes pronominaux en –er.

Le matin:  se réveiller, se lever,  se laver, se peigner,  se brosser les dents,  s’habiller, prendre le petit déjeuner, partir à l’école.

Ex. 1, p. 60.

- Parler de son emploi du temps.

Ex. 2, p. 60.

Ex. 3, 4, p. 61.

Comptine populaire française.

Ex. 6, p. 63.

18

 

Вечір школяра.

Ex. 9, p. 64.

Articulateurs logiques.

Le soir: dîner, se reposer,  se laver,  se coucher.

Ex. 1, p. 60.

Ex. 10, p. 65.

Texte 1, p. 63.

Ex. 8, p. 64.

Ex. 5, p. 63.

Ex. 11, p. 65.

Comptine populaire française

Ex. 9, p. 64.

(apprendre par coeur)

19

 

Розпорядок дня.

Ex. 9, p. 70.

La forme négative des verbes pronominaux.

Se reposer, se promener, se dépêcher, s’amuser, prendre le petit déjeuner, déjeuner,  prendre le goûter, dîner.

Ex. 1, p. 66.

-Savoir insister.

Ex. 7, p. 69.

Texte 1, p. 69.

Ex. 5, p. 68.

Виховувати поважне ставлення до своєї родини.

Ex. 4, p. 67.

20

 

Розпорядок дня.

Ex. 9, p. 70.

Les verbes pronominaux en -er

à l’impératif.

Ex. 1, p. 66.

Ex. 8, p. 70.

Texte 2, p. 69

Ex. 6, p. 69.

Ex.11; p. 70.

Виховувати поважне ставлення до своєї родини.

Ex.10; p. 70.

21

 

У дантиста.

Ex. 8, p. 75.

Expression de l’obligation.

Les dents se brosser les dents le grignotage, un dentifrice, une brosse

à dents, éviter, limiter,          se rincer, mâcher.

Ex. 1, p. 71.

Ex. 6, p. 73.

Ex. 4, p. 72.

Ex. 2, p. 71.

Ex. 3, p. 72.

Виховувати відповідальне ставлення до свого здоров’я.

Ex. 5, p. 73.

22

 

У дантиста.

Ex. 9, p. 75.

Il faut.

Ex. 1, p. 71.

Ex. 11, p. 75.

.

Ex. 6, p. 73.

Ex. 10, p. 75.

Виховувати відповідальне ставлення до свого здоров’я.

Ex. 7; p. 74.

23

 

У лікаря.

Ex. 9, p. 80.

 

Articles contractés.

Le vocabulaire des parties du corps.

Ex. 1, p. 76.

-Savoir exprimer la douleur.

Ex. 3, p. 77.

Ex. 2, p. 76.

Ex. 4, p. 77.

Виховувати відповідальне ставлення до свого здоров’я.

Ex. 4, p. 77.

24

 

У лікаря.

Ex. 10, p. 81.

Ex. 14, p. 82.

 

Ex. 1, p. 76.

Ex. 11, p. 81.

Ex. 13, p. 82.

Texte 2, p. 79

Quiz, p.80.

Ex. 5, p. 79.

Диктант: Ex. 4, p. 77.

Виховувати відповідальне ставлення до свого здоров’я.

Ex. 12, p. 82.

25

 

Контроль аудіювання.

Підг. до контролю говоріння.

26

 

Контроль говоріння.

Підг. до контролю читання.

27

 

Контроль читання.

Підг. до контролю письма.

28

 

Контроль письма.

Виконати аналіз помилок

29

 

Аналіз результатів контролю. Повторення та узагальнення вивченого.

Вик. інд. завдання.

 

ІI семестр

 

Дата

Тематика ситуативного

спілкування

Лінгвістичні компетенції

Мовленнєві функції

 

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

Дом. завд.

 

 

фонетична

граматична

лексична

аудіювання

говоріння

читання

письмо

 

Тема. Свята і традиції.

 

1

 

Новий рік.

Ex. 8, p. 88.

Passé composé des verbes du I groupe.

 

 

 

Moments du passé.

Ex. 1,p. 84.

Ex. 2,p. 84

Texte 1, p. 87.

Ex. 3, p. 84.

Ex. 4, p. 86.

 

Ознайомити з особливостями святкування нового року у Франції.

Ex. 5 ;

p.86.

 

2

 

Новий рік.

Ex. 8, p. 88.

La forme négative.

Ex. 1,p. 84.

Ex. 10 ;

p.88.

Ex. 6, 7, p.  87.

Ex. 10 ;

p.88.

Ex. 9 ;

p.88.

 

3

 

Свято королів у Франції.

Ex. 8, p.92.

Passé composé des verbes en –ir.

Finir, remplir, sentir, dormir, mentir, finir.

La galette des rois, une part, les rois mages, la crèche, l’étoile du berger.

Ex. 1, p.89.

Ex. 2, p. 89.

Texte 1, p. 92.

Ex.3, .90.

Ex.5, .91.

 

 

Ознайомити з особливостями святкування свята королів у Франції.

Ex.4, p.91.

 

4

 

Свято королів у Франції.

Ex. 8, p.92.

La forme négative.

La forme interrogative.

Ex. 1, p.89.

- Parler de la fête des rois en France.

Ex. 6, 7, p.  92.

Quiz, p.93.

.

Ex.10 ; p.93.

 

5

 

День народження.

Ex. 8, p.98.

Participe passé des verbes irréguliers.

Faire les invitations, fabriquer les décorations créer la propre playliste avec un lecteur MP3 et de bons baffles, demander aux invités d’apporter un plat, un dessert, une boisson.

Ex. 1, p.94.

- Savoir souhaiter qqch à qqn.

Ex. 7, p. 97.

Texte, p.97.

Ex. 3; p.95.

Ex. 4; p.95.

 

Ex. 5; p.95.

 

6

 

День народження.

Ex. 8, p.98.

Ex. 2, p. 94.

Ex. 6, .96.

Ex. 10, .98.

 

Ex. 2, p. 94..

Ex. 6, .96.

 

 

Ознайомити з особливостями оформлення листівки.

Ex. 9, p. 98.

 

7

 

Масляна.

Ex. 9, p.104.

Participe passé des verbes irréguliers: voire, lire, devoir, répondre, savoir.

La Chandeleur, la farine, un oeuf, une cuillère à soupe, du lait du beurre, la  recette, des beignets, des gaufres.

Ex. 1, p. 99.

-Savoir dire ce qu’on sait faire.

Texte, p. 103.

 

Ex. 2, p. 99.

 

 

Ознайомити з особливостями святкування Масляної у Франції.

Ex. 5, p. 102.

 

8

 

Масляна.

Ex. 9, p.104.

Ex. 1, p. 99.

Ex. 11, p. 104.

Ex. 7, 8, p. 103.

Dictée.

Ex. 6, p. 102.

Ex. 10, p. 104.

 

Тема. Шкільне життя.

 

9

 

Шкільне життя.

 

Ex. 9, p.110.

Participe passé des verbes irréguliers: pouvoir, vouloir, écrire, faire, dire.

Le collégien (-ne), l’emploi du temps, un interlocuteur, les méthodes de travail, 

Ex .1, p.106.

- Savoir parler de ses études à l’école.

Ex .6, p.109.

Texte,  p.109. Ex 7, p.109.

Ex .2, p.106.

Ex. 4, p.107.

 

 

Ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи.

Ex .5, p.107.

 

10

 

Шкільне життя.

 

Ex. 9, p.110.

Ex .1, p.106.

Ex .11, p.110.

Ex 8, p.109.

Ex. 10, p.110.

Ex .11, p.110.

 

11

 

Шкільні предмети.

Ex. 9, p.114.

Les verbes qui se conjuguent avec être.

Français, mathématiques, langues vivantes, histoire-géographie-éducation civique, sciences de la vie et de la Terre (SVT), physique — chimie, technologie, éducation musicale et arts plastiques, éducation physique et sportive (EPS), informatique et Internet.

Ex. 1, p.111.

- Parler de ses points forts et faibles à l’école.

Texte, p. 113.

Ex. 2, p.111.

Ex. 3, p.111-112.

René Goscinny, né le 14 août 1926 à Paris et mort le 5 novembre 1977 à Paris, est un écrivain, humoriste et scénariste de bande dessinée français, également réalisateur et scénariste de films, et journaliste. Créateur d’Astérix, d’Iznogoud et du Petit Nicolas, scénariste de Lucky Luke durant une longue période, il est l’un des auteurs français les plus lus au monde : l’ensemble de son œuvre représente environ 500 millions d’ouvrages vendus.

Ex. 5, p. 112.

 

12

 

Шкільні предмети.

Ex. 9, p.114.

Ex. 1, p.111.

Ex. 11, p. 114.

 

Ex. 8, p. 114.

Ex.10, p. 114

 

13

 

Вивчення іноземних мов.

Ex. 8, p. 119.

Les verbes qui se conjuguent avec être.

Rencontrer des personnes, langue maternelle, s’ exposer à des médias de la langue, apprendre le vocabulaire, apprendre la grammaire, être investi(e) et déterminé(e).

Ex.1, p .115.

- Savoir parler de ses activités préférées en apprentissage des langes.

Texte, p. 118.

Ex. 2, p. 115.

Ex. 3, p.116.

Розвивати мовну здогадку.

Ex. 5, p. 117.

 

14

 

Вивчення іноземних мов.

 

Ex. 10, p. 120.

Ex. 9, p. 120.

Ex. 10, p. 120.

Ex. 7, p .119.

Ex. 9, p. 120.

 

Ex. 6, p. 118.

 

15

 

Ми – поліглоти.

Ex. 8, p. 124.

Les verbes qui se conjuguent avec être.

La langue internationale, avoir accès, avoir des notions, la version originale.

Ex. 1, p. 121.

Ex. 2, p. 121.

Texte, p. 123.

Ex. 3, p. 122.

Розвивати мовну здогадку.

Ex. 5, p. 122.

 

16

 

Ми – поліглоти.

Ex. 8, p. 124.

 

 

Ex. 7, p. 123.

Ex. 6, p. 122.

 

Ex. 9, p. 124.

 

Тема. Україна. Франція.

 

17

 

Київ.

Ex. 12, p. 131.

Des phrases interrogatives.

 

L’adejectifs tout.

Les curiosités, la place de l’Indépendance, la cathédrale Sainte-Sophie les Portes d’Or, la rue principale de Kyiv, le jardin botanique.

Ex. 1, p. 126.

Ex. 2, p. 126.

Ex. 4, p. 127.

Texte, p. 130.

Ex.3, p.126.

Ex.7, 8, p.128.

 

 

Застосовувати компетенції для того, щоб діяти у специфічній навчальній ситуації на основі спостереження.

Ex.5, p.127.

 

18

 

Київ.

 

Ex. 14, р. 131.

Ex. 13, р. 131.

Ex. 14, р. 131.

Ex. 11, p. 130.

Ex. 6, p. 127.

Ex. 9, p. 129.

Ex. 10, p. 129

 

19

 

Україна.

 

Ex. 10, p. 136.

Ne   ...   que

 

La capitale, la monnaie, la langue officielle, la superficie, la population, le drapeau, l’hymne, la fête, un habitant.

Ex. 1, р. 132.

Ex. 2, р. 132.

Ex. 6, р. 133.

Texte, p. 135.

Dictée.

Ex. 5, р. 133.

 

 

Застосовувати компетенції для того, щоб діяти у специфічній навчальній ситуації.

Ex. 7, p. 135.

 

 

20

 

Україна.

 

Ex. 10, p. 136.

 

- Savoir dire que qqn manque.

Ex. 8, р. 136.

 

 Ex.  9, р. 136.

Ex. 11, p. 136.

 

 

21

 

Париж.

Ex.9, p.141.

Connecteurs logiques: d’abord, après, puis.

La cathédrale, l’île, haut, la tour, 

Ex. 1, p. 137.

Ex. 3, p. 138.

Texte, p. 141.

.Ex. 4, p. 138.

 

Ознайомити з основними видатними пам’ятками Парижу, з планом міста.

Ex. 5, p. 138.

 

22

 

Париж.

Ex.9, p.141.

 

- Savoir inviter qqn.

Ex. 6, p. 140.

Ex.8, p.141.

Ex.11, p.141.

Ex.10, p.141.

Ex. 6, p. 140.

Ex. 7, p. 140.

 

23

 

Франція.

Les nombres.

Futur proche.

La forme négative.

Le nord, le sud, l’est, l’ouest, loin, pourquoi, parce que.

Ex. 1, p. 142.

Ex. 2, p. 142.

- Savoir argumenter sa réponse.

Texte, p. 146.

Ex. 3, p. 143.

 

Ознайомити учнів з основною інформацією про географію Франції.

Ex. 4, p. 143.

 

24

 

Франція.

Ex. 9, p. 147.

 

Ex. 6, p. 145.

Ex. 7, p. 1406.

Ex. 11, p. 148.

Ex. 8, p. 147.

Ex. 10, p. 147.

 

Тема. Канікули. Природа і навколишнє середовище.

 

25

 

Пори року.

Ex. 12, p.154.

 

 

Les formes négatives.

Les vocabulaire des saisons et de la météo.

Ex. 1, p.150.

Ex. 2, p.150.

Texte, p. 154.

Dictée.

Ex. 4, p.151.

Розвивати мовну здогадку.

Ex. 96,

p.154.

 

26

 

Пори року. Погода.

Ex. 13, p.154.

Mini-dialogues.

Ex. 14, p.154.

Minidialogues.

Ex. 10, p.154.

Ex. 14, p.154.

Ex. 15, p.155.

Ex. 7, p.152.

Ex. 8, p.153.

 

Dictée.

Ex. 6,

p.151.

Розвивати мовну здогадку.

Ex. 11, p.154.

 

27

 

Канікули.

Ex. 8, p.160.

Du, au, le premier mois.

La pluie le brouillard la neige le vent, la température est très agréable.

Ex. 1, p.156.

Ex. 2, p.157.

Texte, p. 159.

Ex. 3, p. 157.

Розуміти та поважно ставитися до  особливостей

стилю життя зарубіжних однолітків.

Ex. 4, p.157.

 

28

 

Канікули у Франції та Україні.

 

Mini-dialogues.

 

Mini-dialogues.

Ex. 10, p.160.

Ex.7, p.159.

Ex. 5, p.158.

Ex. 9, p.160.

Ex. 6, p.159.

 

29

 

Мої канікули.

Ex. 11, p.165.

Futur simple.

Demain, demain après-midi, la semaine prochaine…

Dans deux jours, dans trois mois, dans cinq ans…

Ex. 1, p.161.

Ex. 2, p.161.

Texte, p. 164.

Ex. 3, p.162.

 

Ex. 4, p.162.

 

30

 

Мої канікули.

Ex. 13, p.165.

Mini-dialogues.

 

Mini-dialogues.

Ex. 9, p.164.

Ex. 12, p.165.

 

Ex. 5, 6, p.163.

Ex. 7, p.164.

Ex. 10, p.165.

 

Ex. 8, p.164.

 

31

 

Літні канікули.

Ex. 10, p.171.

Futur simple.

Au bord de la mer, prendre des bains de soleil, à la montagne, faire du ski, faire de la voile, faire des randonées à pied, à la campagne, faire du cheval, visiter les monuments.

Ex. 1, p.166.

Ex. 2, p.166.

Texte, p. 170.

Ex. 3, p.167. Ex. 5, p.167.

 

Ex. 6, p.168.

 

32

 

Літні канікули.

 

Mini-dialogues.

Mini-dialogues.

Ex. 11, p.171.

Ex. 8, 9, p.170.

Ex. 7, p.170.

Ex. 11, p.171.

 

Підг. до контролю аудіювання.

 

33

 

Контроль аудіювання.

Підг. до контролю говоріння.

 

 

 

 

 

 

 

34

 

Контроль говоріння.

Підг. до контролю читання.

 

35

 

Контроль читання.

Підг. до контролю письма.

 

36

 

Контроль письма.

Вик. інд. з.

 

37

 

Повторення та систематизація вивченого. Аналіз результатів контролю.

Виконати аналіз помилок.

 

 


©2011-2019, Видавничий дім «Освита»
Передрук матеріалів тільки за наявністю гіперпосилання на www.osvita-dim.com.ua