Видавничий дім «Освита»

Склала Олена Оперчук

 

Орієнтовне календарно-тематичне планування

навчання української мови в 6 класі у 2014-2015 н.р.[1]

 

 (122 год, 3,5 год на тиждень, РМ – 23 год)

 

 

І СЕМЕСТР

 

Зміст програмового матеріалу

К-сть

год

Дата

Примітки

1

Вступ.  Краса і багатство української мови

1

 

 

2

РМ № 1*. Повторення вивченого про мовлення. Види мовленнєвої діяльності. Загальне уявлення про ситуацію спілкування. Складання діалогів відповідно до запропонованої теми

1

 

 

ПОВТОРЕННЯ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО (7 год)

3

Словосполучення. Речення. Головні і другорядні члени речення. Однорідні члени речення.

1

 

 

4

Просте і складне речення. Розділові знаки між частинами складного речення

1

 

 

5

Звертання. Вставні слова і сполучення слів

1

 

 

6-7

Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові.

Діалог. Розділові знаки при діалозі

2

 

 

8

Тематична самостійна робота (тренувальне тестування)

 

1

 

 

 

Завдання та рекомендації до проведення цієї тематичної самостійної роботи ви знайдете у навчальному посібнику:
О. П. Глазова.

Зошит для тематичного оцінювання навчальних досягнень з української мови. — К. : Видавничий дім «Освіта», 2014. — 56 с. та методичному посібнику: О. П. Глазова. Готуємося до уроків української мови у 6 класі: контроль знань. — К. : Видавничий дім «Освіта», 2014. — 144 с.

 

 

 

9

Текст, його тема, головна думка. Будова тексту: зачин, основна частина, кінцівка. Типи і стилі мовлення. Мікротема, темничне речення

1

 

 

10

РМ № 2. Докладний усний переказ тексту художнього стилю

1

 

 

 

** Тексти для переказів подано в методичному посібнику: О. П. Глазова. Готуємося до уроків української мови у 6 класі: контроль знань. — К. : Видавничий дім «Освіта», 2014. — 144 с.

 

 

 

11

РМ № 3. Офіційно-діловий стиль. Ділові папери. Оголошення

1

 

 

ЛЕКСИКОЛОГІЯ. Фразеологія (12 год)

12

Групи слів за їх походженням: власне українські й запозичені (іншомовного походження) слова.

1

 

 

13

РМ № 4. Особливості опису приміщення. Усний переказ художнього тексту розповідного  характеру з елементами опису приміщення

1

 

 

14, 15

Активна і пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми й історизми), неологізми

2

 

 

16

РМ №5. Письмовий переказ розповідного тексту з елементами опису приміщення

1

 

 

17

Групи слів за вживанням: загальновживані  і стилістично забарвлені слова

1

 

 

18

Діалектні, професійні слова і терміни

1

 

 

19

РМ № 6. Письмовий твір-опис приміщення на основі особистих вражень у художньому стилі

1

 

 

 

У навчальному посібнику О. П. Глазова. Мовне портфоліо. Робочий зошит з розвитку мовлення. — К. : Видавничий дім «Освіта», 2014 вміщено репродукції картин та світлини, які можна використати під час підготовки до твору-опису приміщення.

 

 

 

 

20

Просторічні слова

1

 

 

21

Офіційно-ділова лексика

1

 

 

22

РМ № 7. Ділові папери. Складання  плану роботи

1

 

 

23,24

Фразеологізми. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення. Ознайомлення із фразеологічним словником

2

 

 

25

Джерела українських фразеологізмів. Прислів’я, приказки, крилаті вирази, афоризми як різновиди фразеологізмів.

1

 

 

26

Фразеологізми в ролі членів речення. Складання діалогів

1

 

 

27

Тематична контрольна робота № 1**. Лексикологія. Фразеологія.

** Контрольні роботи рекомендуємо проводити з використанням навчального посібника: О. П. Глазова.

Зошит для тематичного оцінювання навчальних досягнень з української мови. — К. : Видавничий дім «Освіта», 2014. — 56 с. та методичного посібника: О. П. Глазова. Готуємося до уроків української мови у 6 класі: контроль знань. — К. : Видавничий дім «Освіта», 2014. — 144 с.

Контрольне аудіювання

1

 

 

 

 ** Тексти для ауджіювання та завдання до них уміщено в методичному посібнику: О. П. Глазова. Готуємося до уроків української мови у 6 класі: контроль знань. — К. : Видавничий дім «Освіта», 2014. — 144 с.

 

 

 

 

 

СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ  (11 год)

28

 

Змінювання і творення слів. Твірне слово — база для утворення іншого слова

1

 

 

29, 30

Основні способи словотворення: префіксальний, суфіксальний,префіксально-суфіксальний, безафіксний, складання основ (або слів), перехід слів з однієї частини мови в іншу

2

 

 

31

Словотвірний ланцюжок. Словотвірний розбір слова. Словотвірний словник

1

 

 

32

Зміни приголосних при творенні слів: іменників з суфіксом -ин (а) від прикметників

1

 

 

33

Зміни приголосних при творенні слів: прикметників із буквосполученням -чн- (-шн-)

1

 

 

34

РМ № 8. Письмовий переказ тексту художнього стилю з елементами опису приміщення

1

 

 

35

Зміни приголосних при творенні слів: відносних прикметників з суфіксами -ськ-, -цьк-, -зьк- та іменників з суфіксами -ств (о), -зтв (о), -цтв (о)

1

 

 

36

Складні слова. Сполучні о, е в складних словах. Творення складноскорочених слів

1

 

 

37-38

Правопис складних слів разом і через дефіс, написання слів з пів-; правопис складноскорочених слів

2

 

 

39-40

РМ № 9-10. Контрольний переказ

2

 

 

41

Тематична контрольна робота № 2. Словотвір. Орфографія

1

 

 

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

Іменник (20 год)

42

Загальна характеристика частин мови.

Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

1

 

 

43

Іменники – назви істот і неістот (повторення). Іменники загальні і власні. Велика буква і лапки у власних назвах

1

 

 

44

Рід іменників (повторення). Іменники спільного роду.

1

 

 

45

Число іменників (повторення). Іменники, що мають форми тільки однини або тільки множини

1

 

 

46

Відмінки іменників, їх значення. Поділ іменників на відміни.

1

 

 

47

Відмінювання іменників І відміни

1

 

 

48-50

Відмінювання іменників ІІ відміни. Особливості відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку. Букви -а (-я), -у (-ю) в закінченнях іменників чоловічого роду другої відміни

3

 

 

51

Контрольний диктант №1

1

 

 

 

Тексти контрольних диктантів уміщено в методичному посібнику: О. П. Глазова. Готуємося до уроків української мови у 6 класі: контроль знань. — К. : Видавничий дім «Освіта», 2014. — 144 с.

 

 

 

52

Відмінювання іменників ІІІ  відміни

1

 

 

53

Відмінювання іменників IV відміни

1

 

 

54

Незмінювані іменники. Рід незмінюваних іменників

1

 

 

55

Відмінювання іменників, що мають форму лише множини

1

 

 

56

Не з іменниками

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ СЕМЕСТР

 

Зміст програмового матеріалу

К-сть

год

Дата

Примітки

57-58

Особливості творення іменників. Букви е, и, і в суфіксах  -ечок, -ечк, -ичок, -ичк, -інн (я), -ення
(-я), -н (я), -инн (я), -ив (о), -ев (о)

2

 

 

59

60

Написання і відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові

2

 

 

61

Тематична контрольна робота № 3. Іменник

1

 

 

Прикметник (18 год)

62

Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

1

 

 

63

64

Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні. Перехід прикметників з однієї групи в іншу

2

 

 

65-66

Ступені порівняння якісних прикметників, їх творення

2

 

 

67

РМ № 11. Особливості будови опису природи. Усний вибірковий переказ розповідного тексту, що містить опис природи

1

 

 

68

Повні й короткі форми прикметників

1

 

 

69

РМ № 12. Усний докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами опису природи. Складання діалогів

1

 

 

70-71

Прикметники твердої і м’якої груп. Відмінювання прикметників

2

 

 

72

 

Творення прикметників. Написання прикметників із суфіксами: -еньк-, -есеньк-,
-ісіньк-, -юсіньк-, -ськ-, -цьк-, -зьк-

1

 

 

73

Букви е, о, и у прикметникових суфіксах -ев-

(-єв-), -ов-(-йов-, -ьов-), -ин-,-ін-, -ичн-

1

 

 

74

РМ № 13. Письмовий твір-опис природи за картиною

1

 

 

 

У навчальному посібнику О. П. Глазова. Мовне портфоліо. Робочий зошит з розвитку мовлення. — К. : Видавничий дім «Освіта», 2014 вміщено репродукції картин, які можна використати під час підготовки до твору-опису природи за картиною.

 

 

 

 

75

Перехід прикметників в іменники

1

 

 

76 -77

Написання не з прикметниками

2

 

 

78

Написання - і -нн- у прикметниках

1

 

 

79 -80

Написання складних прикметників разом і через дефіс

2

 

 

81

РМ № 14. Письмовий переказ розповідного тексту з елементами опису природи

1

 

 

82

Написання прізвищ прикметникової форми

1

 

 

83

Тематична контрольна робота 4. Прикметник

1

 

 

84

РМ № 15. Особливості будови роздуму. Усний докладний переказ тексту, що містить роздум

1

 

 

Числівник (10 год)

85

Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

1

 

 

86-87

Числівники кількісні (на означення цілих чисел, дробові, збірні) і порядкові. Числівники прості, складні і складені. Роздільне написання складених числівників. Написання ра­зом порядкових числівників з -тисячний

2

 

 

88

РМ № 16. Замітка в газету типу роздуму про вчинки людей

1

 

 

 

У навчальному посібнику О. П. Глазова. Мовне портфоліо. Робочий зошит з розвитку мовлення. — К. : Видавничий дім «Освіта», 2014 вміщено матеріали, які допоможуть підготуватися до написання замітки в газету типу роздуму про вчинки людей

 

 

 

 

89-92

Відмінювання  кількісних числівників

 Контрольне читання мовчки

4

 

 

 

Тексти для контрольного читання мовчки та завдання до них можна знайти у навчальному посібнику: О. П. Глазова.

Зошит для тематичного оцінювання навчальних досягнень з української мови. — К. : Видавничий дім «Освіта», 2014. — С. 24–31. методичного посібника: О. П. Глазова. Готуємося до уроків української мови у 6 класі: контроль знань. — К. : Видавничий дім «Освіта», 2014. — 144 с.

 

 

 

93-94

РМ № 17-18. Контрольний твір

2

 

 

95-96

Відмінювання  порядкових числівників

2

 

 

97

Тематична контрольна робота № 5. Числівник

1

 

 

98

РМ № 19. Усний твір-роздум про вчинок людини

1

 

 

Займенник (12 год)

99

Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

1

 

 

100

Розряди займенників за значенням

1

 

 

101-102

Особові займенники, їх відмінювання. Приставний н у формах особових  займенників. Зворотний займенник, його відмінювання

2

 

 

103

РМ № 20 Письмовий твір-оповідання  за жанровою  картиною

1

 

 

 

У навчальному посібнику О. П. Глазова. Мовне портфоліо. Робочий зошит з розвитку мовлення. — К. : Видавничий дім «Освіта», 2014 вміщено репродукції жанрових картин для написання твору-оповідання.

 

 

 

 

104-105

Питальні й відносні займенники, їх відмінювання

2

 

 

106-107

Заперечні й неозначені займенники, їх правопис і відмінювання

2

 

 

108-109

РМ № 21-22. Контрольний переказ

2

 

 

110-111

Присвійні займенники, їх відмінювання

2

 

 

112

РМ № 23. Повідомлення на лінгвістичну тему

1

 

 

113-114

Вказівні й означальні займенники, їх відмінювання. Приставний н у формах вказівних займенників

2

 

 

115

Тематична контрольна робота № 6. Займенник.

Повторення вивченого в кінці року

1

 

 

Повторення в кінці року  (6 год)

116-117

Лексикологія

2

 

 

118-119

Словотвір і орфографія

2

 

 

120

Контрольний диктант № 2

1

 

 

121-122

Морфологія й орфографія

2

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальні види контрольних робіт*

Форми контролю

І семестр

ІІ семестр

Перевірка мовної теми*

2

4

Письмо:

переказ

1

1

твір

-

1

Правопис:

диктант**

1

1

Аудіювання*

1

-

Читання мовчки*

-

1

 

 

* Контрольні роботи рекомендуємо проводити з використанням навчального посібника:
О. П. Глазова. Зошит для тематичного оцінювання навчальних досягнень з української мови. — К. : Видавничий дім «Освіта», 2014. — 56 с. (усі тестові завдання подані у двох варіантах, відведено місце для написання контрольних диктантів, переказів і творів)
та методичного посібника:
О. П. Глазова. Готуємося до уроків української мови у 6 класі: контроль знань. — К. : Видавничий дім «Освіта», 2014. — 144 с. (подано орієнтовне календарно-тематичне планування,
а  також тексти для контрольного аудіювання та читання мовчки, ситуативні вправи для формування й перевірки рівня сформованості умінь діалогічного та монологічного мовлення, тексти контрольних і навчальних переказів, орієнтовні теми творів, тестові завдання для перевірки рівня засвоєння мовної теми, тексти диктантів для оцінювання правописних умінь і навичок).[1] Увідповіднено з підручником: О. П. Глазова. Українська мова. Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2014. — 256 с.

* Уроки розвитку мовлення можна проводити з використанням навчального посібника: О. П. Глазова. Мовне портфоліо. Робочий зошит з розвитку мовлення. — К. : Видавничий дім «Освіта», 2014. — 80 с.

 


©2011-2019, Видавничий дім «Освита»
Передрук матеріалів тільки за наявністю гіперпосилання на www.osvita-dim.com.ua