Видавничий дім «Освита»

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ[1]

 

7 клас

(88 год. 2,5 год. на тиждень)

(3 год. – резерв годин для використання на розсуд учителя)

Розвиток мовлення – 22 год

 

І СЕМЕСТР

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМОВОГО МАТЕРІАЛУ

К-сть

год

ДАТА

 

ПРИМІТКИ

1

Вступ. Літературна норма  української мови

1

 

 

2

Розвиток мовлення №1. Повторення й поглиблення  вивченого про текст,  його структурні особливості.

 

1

 

 

 

Повторення та узагальнення вивченого ( 3 год)

 

3,4

Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях.

2

 

 

5

Розвиток мовлення № 2. Повторення вивченого про стилі мовлення.  

Усний вибірковий  переказ тексту наукового стилю.

1

 

 

6

Вивчені частини мови,  їх правопис.

1

 

 

 

Морфологія. Орфографія

 

Дієслово (18 год)

7

 Дієслово: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Форми дієслова: неозначена форма, особові форми, дієприкметник, дієприслівник, безособові форми на -но, -то (загальне ознайомлення).

1

 

 

8

Неозначена форма дієслова.  Особові форми дієслова.

1

 

 

9

 

Розвиток мовлення №3. Особливості будови розповідного тексту про виконання певних  дій. Складний план власного висловлення (практично)

1

 

 

10

Не з дієсловами (повторення).

1

 

 

11, 12

Доконаний і недоконаний види дієслова.

Дієслова перехідні та неперехідні.

2

 

 

13

Розвиток мовлення № 4.  Усний твір-розповідь про виконання  дій на основі  власних спостережень у художньому стилі (за складним планом). 

1

 

 

14

Часи дієслова.

1

 

 

15

Теперішній час. Правопис -ться, -шся в кінці дієслів (повторення). Вимова дієслів на –шся, -ться.

1

 

 

16

Минулий час.

Зміна дієслів у минулому часі.

1

 

 

17

Розвиток мовлення №5.

Письмовий стислий переказ  розповідного тексту про виконання певних  дій у художньому стилі (за складним планом).

1

 

 

18, 19

Майбутній час дієслова.

Дієвідмінювання дієслів теперішнього й майбутнього часу. Літери е, и в особових закінченнях дієслів I і II дієвідміни (повторення). Чергування приголосних у дієсловах.

2

 

 

20

Тематична контрольна робота № 1 (тестування).  Дієслово.

1

 

 

21

Розвиток мовлення № 6. Анотація.

1

 

 

22

Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий).

1

 

 

23

Творення дієслів умовного способу.

1

 

 

24, 25

Творення дієслів наказового способу. Буква ь у дієсловах наказового способу.

Уживання одних способів дієслів чи форм певного часу замість інших.

2

 

 

26, 27

Розвиток мовлення № 7-8. Письмовий твір розповідного характеру про  виконання автором улюбленої справи   в художньому стилі (приготування обіду, моделювання, малювання, шиття, вишивання тощо).

2

 

 

28

Безособові дієслова.

1

 

 

29

Способи творення дієслів.

1

 

 

30

Тематична контрольна робота  2 (тестування).  Дієслово.

1

 

 

31

Розвиток мовлення №9. Ділове мовлення. Розписка.

1

 

 

 

                    Дієприкметник (10 год)

 

 

32

Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

1

 

 

33

Дієприкметниковий зворот. Розділові знаки в реченнях із дієприкметниковими зворотами.

1

 

 

34

Розвиток мовлення №10. Особливості будови роздуму дискусійного характеру. Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю з елементами роздуму (за простим або складним планом)

1

 

 

35

Відмінювання дієприкметників. Правопис відмінкових закінчень  дієприкметників.

1

 

 

36, 37

Активні і пасивні дієприкметники, їх творення.

2

 

 

38

Розвиток мовлення № 11. Контрольний докладний переказ тексту-роздуму дискусійного характеру в публіцистичному стилі (за простим або складним планом)

1

 

 

39

Безособові дієслівні форми на –но, -то.

 

1

 

 

40

Н у дієприкметниках та нн у прикметниках дієприкметникового походження.

1

 

 

41

Не з дієприкметниками.

1

 

 

42

Тематична контрольна робота  3 (тестування).  Дієприкметник.

1

 

 

43

Контрольний диктант. Контрольне читання мовчки.

1

 

 

 

ІІ СЕМЕСТР

 

Дієприслівник (7 год)

44

Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

Вид і час дієприслівників.

1

 

 

45, 46

Дієприслівниковий зворот. Розділові знаки в реченнях із дієприслівниковими зворотами.

2

 

 

47

Коми  при одиничному дієприслівнику.

1

 

 

48

Дієприслівники  недоконаного й доконаного виду, їх творення.

1

 

 

49

Розвиток мовлення №12. Особливості будови опису зовнішності людини. Усний вибірковий переказ опису зовнішності людини

1

 

 

50

Розвиток мовлення №13. Усний докладний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису зовнішності людини (за складним планом).

1

 

 

51

Не з дієприслівниками.

 

1

 

 

52

Тематична контрольна робота  4  (тестування).  Дієприслівник.

1

 

 

 

Прислівник (14 год)

 

53

Прислівник: загальне  значення,

морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди прислівників (практично).

1

 

 

54, 55

Способи творення прислівників.

 

2

 

 

56, 57

Ступені порівняння прислівників.

2

 

 

58, 59

Розвиток мовлення №14-15. Письмовий твір-опис зовнішності людини за картиною в художньому стилі (за простим або складним планом).

2

 

 

 60, 61

Написання прислівників окремо, разом і через дефіс.

 

2

 

 

62, 63

Написання прислівникових сполук.

2

 

 

64

И та і в кінці прислівників.

1

 

 

65, 66

Розвиток мовлення № 16. Портретний нарис у публіцистичному стилі (письмово).

1

 

 

67

Літери н та нн у прислівниках.

1

 

 

68, 69

Не і ні з прислівниками.

2

 

 

70

Тематична контрольна робота  5 (тестування).  Прислівник.

1

 

 

71, 72

Розвиток мовлення №17-18. Контрольний твір-опис зовнішності людини  (в художньому стилі).

2

 

 

Службові частини мови (10 год)

Прийменник (3 год), сполучник (3 год), частка (4 год)

 

73

Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв’язку  слів у словосполученні й реченні. Уживання прийменників із непрямими відмінками іменника.

1

 

 

74, 75

Види прийменників за будовою. Непохідні й похідні прийменники. Написання похідних прийменників разом, окремо і через дефіс.

2

 

 

76

Розвиток мовлення №19. Письмовий твір-оповідання за поданим сюжетом.

1

 

 

77

Розвиток мовлення №20. Аналіз твору-оповідання за поданим сюжетом

1

 

 

78

Сполучник як службова частина мови.

1

 

 

80

Використання  сполучників у простому й складному реченнях: сполучники сурядності й підрядності. Види сполучників за будовою, походженням.

1

 

 

81

Правопис сполучників. Розрізнення сполучників і однозвучних слів.

1

 

 

82, 83

Розвиток мовлення №21-22. Контрольний переказ розповідного тексту, що містить елементи опису зовнішності людини

2

 

 

84

Частка як службова частина мови.

1

 

 

85, 86

Написання часток -бо, -но, -то,  -от, -таки.  Не і ні  з різними частинами мови. (узагальнення).

2

 

 

87

Контрольний диктант. Контрольне аудіювання.

1

 

 

 

Вигук  (1  год)

 

88

Вигук як особлива частина мови. Дефіс у вигуках. Кома і знак оклику при вигуках.

1

 

 

89

Тематична контрольна робота  6 (тестування).  Службові частини мови. Вигук.

1

 

 

     Узагальнення й систематизація вивченого  протягом року (2 год)

90, 91

Частини мови, їх правопис і використання в мовленні

2

 

 

 [1] Послідовність уроків розвитку мовлення увідповіднено з підручником  Українська мова : підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів / О.П. Глазова. — Київ : Видавничий дім «Освіта», 2015.


©2011-2019, Видавничий дім «Освита»
Передрук матеріалів тільки за наявністю гіперпосилання на www.osvita-dim.com.ua